Hľadať

Pochvál sa a vyhraj!

Pochvál sa aj ty svojou plyšovou kyticou na instagrame a vyhraj poukaz na nákup v hodnote 25 €.
Zdieľaj fotku na Instagrame a pridaj k fotke #plysovekytice, označ @plysovekytice na fotke a vyhraj!

 

Čo môžem vyhrať?

Vyhraj 25 € poukážku na nákup ďalšieho produktu na našom eshope.

Čo mám urobiť?

 1. odfoť sa s plyšovou kyticou
 2. zdieľaj verejne fotku na instagrame s #plysovekytice
 3. označ @plysovekytice na fotke

Dokedy trvá súťaž?

Súťaž trvá od 01.01.2020 – 29.02.2020.

Kedy žrebujeme?

Výhercu žrebujeme do 5 pracovných dní po skončení súťaže  v Instastories Plyšové kytice.

Úplné znenie pravidiel súťaže (štatút)

„Pochvál sa a vyhraj“

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Denloyd s.r.o. , so sídlom Cesta mládeže 2903/40, 901 01 Malacky, IČO: 52 768 821, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 142245/B, (ďalej len „usporiadateľ“) organizuje v období od 01.01.2020 do 29.02.2020 on-line súťaž pod názvom „Pochvál sa a vyhraj“ (ďalej len „súťaž“).
 2. Súťaž prebieha na území Slovenskej a Českej republiky.
 3. Hore uvedená súťaž je propagovaná na internete, na webe usporiadateľa, na Facebooku, na Instagrame, ktoré vlastní, alebo prevádzkuje usporiadateľ.
 4. Zodpovednosť za splnenie podmienok účasti v súťaži nesie súťažiaci. Súťažiacim sa môže stať každá fyzická osoba s adresou pre doručovanie na území Slovenskej a Českej republiky, ktorá splní podmienky účasti v súťaži a súhlasí s pravidlami súťaže (ďalej len „súťažiaci“).

PRIEBEH SÚŤAŽE

 1. Súťažiaci vstupuje do súťaže zdieľaním fotky verejne na instagrame s #plysovekytice podľa bodu 8 tohto štatútu. Ďalej súťažiaci je povinný fotku označiť @plysovekytice.
 2. Každý súťažiaci, ktorý v čase trvania súťaže splní podmienky podľa bodu 5 tohto štatútu, vstupuje do súťaže a ďalej súťaží o výhru vo forme zľavového kupónu na sumu 25 €.
 3. Súťažiaci môže zvýšiť svoju šancu na výhru a byť do žrebovania zaradený viac-krát v prípade, ak v daný súťažný mesiac zverejní viac fotiek na svojom Instagrame.
 4. Fotka musí byť zverejnená na Instagrame, profil musí byť verejný počas celej doby trvania súťaže. Na fotke musí byť plyšová kytica.

ŽREBOVANIE O VÝHRY, PODMIENKY ICH ODOVZDANIA A PREVZATIA

 1. Žrebovanie výhercov sa uskutoční do 5 pracovných dní od ukončenia súťaže.
 2. Usporiadateľ, v zmysle hore uvedených pravidiel (ďalej aj ako „pravidlá súťaže“), v súťaži vyžrebuje výhru v celkovej hodnote 25,- EUR (slovom: dvadsaťpäť eur):

1x Zľavový kupón v hodnote 25 € na nákup v internetovom obchode: www.plysovekytice.sk

 1. Výhru odovzdá usporiadateľ výhercovi elektronickou formou, vo forme zľavového kupónu (kódu na uplatnenie zľavy) na internetovej stránke usporiadateľa. Po vyžrebovaný výhercu na Instagrame, presne v Instastories a následne výherca je povinný kontaktovať usporiadateľa, aby mohlo dójsť k odovzdaniu výhry.

Usporiadateľ následne zverejní na svojej stránke instagramový profil, ktorý vyhral s výzvou na kontaktovanie, aby bolo možné odovzdať výhru výhercovi.

Výherca je povinný kontaktovať usporiadateľa z instagramového profilu ktorý vyhral, pre overenie výhercu usporiadateľom.

 1. Ak nedôjde k odovzdaniu výhry z dôvodov na strane výhercu, vyhradzuje si usporiadateľ právo vyžrebovať náhradného výhercu, toto právo však nemusí využiť.
 2. Výhra bude výhercovi odovzdaná v zmysle bodu 10 štatútu najneskôr do 5 dní od ukončenia celej súťaže.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Účasťou v súťaži (Pochvál sa a vyhraj!) vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich naplno dodržiavať. Zároveň v súlade s príslušným Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj ako „nariadenie“) spoločnosť Denloyd nespracúva osobné údaje o súťažiacich, nakoľko súťaž prebieha na sociálnej sieti Instagram. V prípade potreby na overenie alebo doručenie výhry, bude nutné spracúvanie osobných údajov, budú spracovávané v zmysle zákona o ochrane osobných údajov až do uplynutia stanovenej doby uchovávania alebo písomného odvolania tohto súhlasu zaslaného usporiadateľovi poštou doporučene na adresu sídla, alebo e-mailom na info@plysovekytice.sk. Osobné údaje, ktoré boli usporiadateľovi odovzdané v rámci účasti na súťaži, budú použité výlučne na účely realizácie súťaže.Poskytnuté údaje budú usporiadateľom v prípade výhercu spracúvané 24 mesiacov od odovzdania výhry, následne budú vymazané v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
 2. Usporiadateľ poučuje súťažiaceho, že poskytnutie osobných údajov súťažiacim je dobrovoľné. Súťažiaci, ktorý poskytol osobné údaje zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé a je oprávnený ich usporiadateľovi poskytnúť na spracúvanie v súlade s nariadením. Súťažiaci zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že sú mu známe všetky potrebné informácie podľa nariadenia, najmä identifikačné údaje usporiadateľa ako prevádzkovateľa, účel spracúvania osobných údajov (realizácia súťaže a marketingová propagácia usporiadateľa), zoznam spracúvaných osobných údajov (oslovenie, meno, priezvisko, kontaktná adresa, instagramový profil, prípadne e-mail a kontaktné telefónne číslo), že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov, čase platnosti udeleného súhlasu, ako aj skutočnosť, že bol poučený o svojich právach ako dotknutej osoby v zmysle nariadenia (uvedené informácie sú dostupné na internetovej stránke usporiadateľa www.plysovekytice.sk). Účasťou v súťaži súťažiaci taktiež vyjadruje súhlas s bezodplatným zverejnením osobných údajov v masovokomunikačných prostriedkoch, na internete, a to v prípade, že sa stane výhercom výhry. Údaje poskytnuté súťažiacim môžu byť spracúvané elektronicky. Prevádzkovateľom v zmysle nariadenia je usporiadateľ súťaže. Súťažiaci, ktorý poskytol usporiadateľovi osobné údaje, má právo na prístup k osobným údajom (čl. 15 ods. 1 nariadenia), t. j. právo požadovať bezplatné poskytnutie  informácii  o osobných údajoch, ktoré o ňom  usporiadateľ spracúva a ďalšie práva podľa nariadenia, ak napríklad zistí, že  usporiadateľ porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z vyššie uvedeného nariadenia, a má právo požadovať opravu nesprávnych osobných údajov (čl. 16 nariadenia), ako aj právo na výmaz osobných údajov (čl. 17 nariadenia)  a na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 nariadenia) usporiadateľom, ktorý bude postupovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi (vrátane predpisov o archívoch a registratúre). Ak ste spracúvané osobné údaje poskytli sami, máte právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 nariadenia.
 3. Vo vyššie uvedených prípadoch alebo v prípade otázok alebo sťažností sa môžete písomne alebo prostredníctvom e-mailu obrátiť na usporiadateľa súťaže. Ak máte podozrenie, že spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré sa Vás týka, je v rozpore s nariadením alebo došlo k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov, môžete Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

17.Výhry v hodnote prevyšujúcej sumu 350 EUR podliehajú dani z príjmov podľa príslušných predpisov právneho poriadku SR. Usporiadateľ nezodpovedá za prípadné daňové povinnosti súťažiacich a úhradu prípadnej dane vyplývajúcej z výhry podľa príslušného zákona o dani z príjmov. Usporiadateľ nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú z dôvodu ich účasti v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži. Potvrdenie o hodnote výhry podliehajúcej zdaneniu výherca dostane od usporiadateľa pri jej prevzatí. Výhry neprevyšujúce sumu 350 EUR nepodliehajú dani z príjmov podľa príslušných predpisov právneho poriadku SR.

 1. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania.
 2. Vyplatenie peňažného plnenia výmenou za výhru, ako aj vymáhanie účasti v súťaži či výhry právnou cestou nie je možné.
 3. Úplné pravidlá súťaže sú dostupné na www.plysovekytice.sk.
 4. V prípade záujmu o bližšie informácie týkajúce sa súťaže môžu súťažiaci volať na zákaznícku linku usporiadateľa +421 910 500 205 alebo využiť kontaktný formulár na https://plysovekytice.sk/kontakt/
 5. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na akékoľvek organizačné zmeny a právo kedykoľvek súťaž bez náhrady skrátiť, predĺžiť, prerušiť alebo ukončiť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo štatút súťaže kedykoľvek zmeniť. Zmeny štatútu, resp. aktualizované úplné znenie pravidiel súťaže (štatút so zapracovanými doplneniami)  usporiadateľ zverejní rovnakým spôsobom ako pôvodný štatút.

V Bratislave dňa 21.12.2019

Momentálne neprebieha žiadna súťaž.

Späť na začiatok
Nastavenie Súkromia

Keď navštívite našu webovú stránku, tak môže ukladať alebo načítať informácie vo vašom prehliadači, väčšinou vo forme súborov cookies.

Tieto súbory cookies sú nevyhnutné pre fungovanie webovej stránky a nie je možné ich vypnúť v systéme.

Na používanie tejto webovej stránky sa ukladajú 3 súbory cookies. Tieto súbory cookies sú nevyhnutné a potrebné, preto ich nemožno vypnúť.
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Z dôvodov výkonnosti používame Cloudflare ako sieť CDN. Týmto sa uloží súbor cookie „__cfduid“, aby sa nastavenia zabezpečenia aplikovali podľa jednotlivých klientov. Tento súbor cookie je nevyhnutne potrebný pre bezpečnostné funkcie služby Cloudflare a nedá sa vypnúť.
 • __cfduid

WooCommerce používame ako nákupný systém. Pre spracovanie košíkov a objednávok budú uložené 2 súbory cookies. Tieto súbory cookies sú nevyhnutné a potrebné, preto ich nemožno vypnúť.
 • woocommerce_cart_hash
 • woocommerce_items_in_cart

Zakázať všetko
Povoliť všetko